آلترناتیو

ماتم نگیرید! سازماندهی کنید!

سیاست روز آلترناتیو: نگذارید لوپن نماینده ی اپوزیسیون باشد

نگذارید لوپن نماینده ی اپوزیسیون باشد
کریستینا پوپَن، فرانسوا سابادو
برگردان: آرمان مفخّم


سارکوزی شکست خورده است. این نتیجه ی تاثیرگذاری ست و ما نیز از آن خوشحالیم. ما باید روابط نیروهایی که این نتیجه  نمایان گر آنان است و شرایطی که منجر به این وضعیت شده است را تحلیل کنیم.
در سرتاسر اروپا آن چه ضروری بود رخ داده است. سوسیال دموکرات های یونان، اسپانیا و پرتقال کنار رفته اند. در فرانسه، راست های تمامیت خواه شکست خورده اند. بحران اقتصادی در حال از بین بردن ثبات سیاسی کلی اروپاست. به کار بستن سیاست های ناعادلانه ی ریاضیت اقتصادی حمایت مردم و اعتماد آن ها نسبت به احزاب سیاسی بر مسند قدرت از قبیل راست حاکم بر فرانسه را ویران کرده است.
در این انتخابات، چپ چند پیشرفت خفیف را از آن خود کرد اما روابط نیروهای چپ-راست از دور اول انتخابات به شکل گسترده ای به نفع راست ها بود (۵۶ در مقابل ۴۴).  پیروزی اولاند بیش از آن که ناشی از توانایی شخصی اش باشد ناشی از ناتوانی سارکوزی بوده است. همچنین جبهه ی ملی مارین لوپن موفقیت دور از انتظاری داشت. راست افراطی وزن بیش از اندازه ای پیدا کرد. حزب سارکوزی هم اکنون در خطر سقوط و دو شقه شدن آن بین جبهه ی ملی و سایر شعبات راست سنتی که از فاشیسم دوری می جویند، قرار گرفته است.
برخلاف انتخابات سال ۱۹۸۱ یا ۱۹۸۸، این رئیس جمهور بدون هیچ گونه گرایش گسترده ی آرا به چپ انتخاب شده است. او به دلیل تقسیم شدن  راست ها به قدرت رسید. تقسیمی که به واسطه ی درخواست فرانسوا بایرو برای رای دادن به اولاند تقویت شد.

بلافاصله پس از انتخابات، بحران جهانی و خصوصا اروپایی ست که شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را احاطه خواهد کرد. آژانس های نظرسنجی این امر را واضح می پندارند: لازم است که بودجه های اجتماعی کاهش بیشتری پیدا کنند و سرویس های عمومی حذف شوند. اتحادیه ی اروپا تقاضای به کار بستن قانون طلایی به واسطه ی اعمال ممنوعیت بر هر نوع کسری درآمد عمومی را ارائه داده است. ما نتیجه ی این سیاست را از حالا می دانیم. با افزایش بیکاری، قدرت خرید کمتر و خدمات عمومی بسیار کمتر، اروپا هر چه بیش تر در بحران غرق می شود.
با وجود تمام این سیاست ها ما پیشنهاد استقرار برنامه ای ضد بحران را در قلب آن چه بر اروپا حکم فرماست ارائه می دهیم. این سپر اجتماعی برای طبقات متوسط شامل افزایش حقوقی به مبلغ ۳۰۰ یورو، حقوق حداقلی ۱۷۰۰ یورو، ایجاد صدها هزار شغل عمومی، ممنوعیت دلالی و کاهش ساعت کاری هفتگی به ۳۲ ساعت به منظور مبارزه با بیکاری است.
فرانسوا اولاند در طی تبلیغات انتخاباتی خود، دشمنی بی چهره را مشخص کرد: سرمایه گذاری. او بدون حمله ور شدن به بانک ها و بانک داران چگونه فشار بازارها را تحمل خواهد کرد؟ او چگونه فشار بدهی ها و احتکار را با اجازه ی فعالیت دادن به بخش بانکی بر اساس قوانین نئولیبرال تاب خواهد آورد؟ بدون مصادره ی بانک ها و بدون ملی شدن شان تحت کنترل اجتماعی هیچ دولتی ظرفیت سرمایه گذاری پاسخ گو به نیازهای اجتماعی را ندارد. برای اولویت دادن به خدمات اجتماعی، لازم است که به بدهی ها حمله شود تا یک حسابرسی عمومی برای لغو بدهی های غیرمشروع و سود آن صورت گیرد. یک سیاست مالی جدید که سرکوب کننده ی آن چه که به ثروتمندان می رسد و مالیات گیرنده از ثروتمندترین افراد را در برمی گیرد در مرکز پیشنهادات ماست. اما عمق بحران و ویژگی جهانی آن نه تنها مقاومت در مقابل ریاضت اقتصادی را می طلبد بلکه بازسازی اقتصاد بر اساس نیازهای اجتماعی و اکولوژیک را شامل می شود تا وابستگی به انرژی هسته ای را از بین برده و بخش های انرژی و حمل و نقل و مسکن را با گریز از منطق سود سرمایه داری را از نو بسازد.
اولاند بدون این که در فکر  اتخاذ تصمیمات رادیکال در مقابل بحران باشد، به آرایش گسترده ی اتحادیه ی اروپا وفادار است و به دنبال سخت گیری در اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی است. این نشان دهنده ی خطر تبدیل شدن شرایط به همان شرایط یونان است. و حمایتی که اولاند از بایرو، هوادار سرسخت قانون طلایی برای اعمال قوانین وحدت ملی، دریافت کرده بود نیز علامت خوبی نیست. در مقابل دستوراتی که از اتحادیه ی اروپا می رسد، اولین وظیفه موضوعیت می یابد: رد پیمان جدید اروپایی و به همین منظور اجرای یک رفراندوم که در آن یک بار دیگر مردم مقتدر به این اروپای نئولیبرال نه خواهند گفت.
ریاضت راست یا ریاضت چپ؟ رهبران ما هیچ آلترناتیو دیگری را ترسیم     نمی کنند. و این تمام آن بخش نگران کننده ای ست که جبهه ی ملی به فکر آن است. مارین لوپن پیش از این گفته است که قصد دارد در صدر اپوزیسیون راست قرار بگیرد. چه چیزی برای حزب او مهم است؟ مهیا کردن شرایط برای ۲۰۱۷ یا حتی پیش از آن، رویارویی بین راست و راست افراطی و چپ که در آن حزب لوپن پیروز خواهد بود. در واقع هیچ تضمینی نیست که دولت اولاند بتواند با بحران رو به رشد مقابله کند. این در شرایطی است که روند قطبی شدن عرصه سیاست بین جبهه ی ملی و چپ رادیکال و ضدسرمایه داری توسعه خواهد یافت. این قطبی شدن در انتخابات یونان، ضمن نتایج مناسب برای چپ رادیکال آشکار شده بود که با خبر بد ورود نئونازی ها به پارلمان تعدیل شد. ما نمی توانیم به مارین لوپن اجازه بدهیم که نماینده ی اپوزیسیون باشد. ما ایجاد اتحادی گسترده از چپ های سیاسی و اجتماعی در مقابل جبهه ی ملی را پیشنهاد    می کنیم.
در طی تبلیغات انتخاباتی، ما دیدگاه مان در مورد اپوزیسیون متحد چپی که در مقابل دولت چپ اعمال کننده ی ریاضت اقتصادی بایستد را توسعه بخشیدیم. نه به واسطه ی بی صبری بلکه با تحلیل سیاست های اجتماعی لیبرال در فرانسه و در اروپا و نیاز به دفاع از منافع اکثریت مردم. ما پیشنهاد سازماندهی در  محیط های کاری، محلات، جوانان و سازمان های آن ها را مدنظر داریم تا خواهان تغییر، هم اکنون باشند، تا شرایط بسیج شدن برای درخواست افزایش حقوق را مهیا سازند، در مقابل بازخرید کارمندان بایستند، شرایط پایدار برای کارگرانی که به کارهای دشوار مشغولند را به دست آورند و سن بازنشستگی را به ۶۰ برسانند. شکی نیست که تحقق این مطالبات به رویارویی با بازارهای مالی و گروه های بانکی بزرگ خواهد انجامید.
این پیشنهادات ابتدایی مخالف هرگونه برنامه ی ریاضتی و سختگیری های اولاندی است. به همین دلیل است که ما نمی توانیم هم زمان از این مطالبات اضطراری و در عین حال از نزدیک یا دور از دولت اولاند حمایت کنیم. رهبران جبهه ی چپ نسبت به مشارکت شان در دولت پس از انتخابات پارلمانی تصمیم خواهند گرفت. در این مرحله به نظر می رسد که آن ها شرکت مستقیم را از نظر بیرون کرده اند و تصمیم به حمایت بدون مشارکت مستقیم را مدنظر دارند، روشی قدیمی که توسط حزب کمونیست اتخاذ می شد. در انتخابات آتی پارلمانی، مجددا لازم خواهد بود که راست و راست افراطی کنار زده شود اما تنها سیاست شفاف، مخالفت با هر گونه ریاضت چه از جانب چپ و چه از جانب راست است. ما نیاز به یک اپوزیسیون چپ برای دولت داریم. حزب نوین ضدسرمایه داری آماده ی این امر است. رهبران جبهه ی چپ چطور؟
ما در یک چهارراه هستیم. بحران سیستم جهانی ست. بحران قطعا اقتصادی و ضمنا زیست محیطی و سیاسی نیز هست. در این شرایط، ابزار سیاسی که باید ساخته شود نمی تواند تولید و انترناسیونالیسم و آن چه مربوط به دموکراسی واقعی و خودسازماندهی است را نادیده بگیرد.
برای رویارویی با بحران، در نگاه دولت فرانسه، باید سرمایه را متهم کرد، درآمیختن نهادها با لیبرالیسم اجتماعی هیچ اهمیتی ندارد. در یک اتصال مشخص شده به واسطه ی شکست های اجتماعی بحث جبهه ی چپ، متقاعد کردن میلیون ها رای دهنده بوده است. با این حال، ما معتقدیم که نه رهبری حزب کمونیست فرانسه و نه سخن‌سرایی ملانشون قادر نخواهند بود که بحران را به چالش بکشانند.
برنامه های رفرمیستی، حتی از نوع چپگرایانه می تواند در آغاز مقاومتی در مقابل بحران باشد. این امر هم اکنون مربوط به آماده شدن برای رویارویی با    سرمایه داران و نفی ریاضت اقتصادی چپ اعمال شده به دست دولت است. هدف که ما آن را مخفی نمی پنداریم آماده سازی یک می 1968  و یا یک ژوئن 1936 دیگر است، که تغییرات رادیکال جامعه را به همراه دارد. ما آماده ی حرکت در کنار هم با جبهه ی چپ و همه ی احزاب مخالف ریاضت هستیم تا شرایط ضد ریاضت، ضد جبهه ی ملی و ضد دولت اولاند را بررسی کنیم.
اما خواست های سیاسی و اجتماعی که مورد مطالبه قرار می گیرند بیش از همیشه در گرو عدم وابستگی ضد سرمایه دارهاست. در مقابل ابهامات جبهه ی چپ و سیاست یک قدم جلو و یک قدم عقب آن به نسبت اکثریت جدیدش، ما پیشنهاد تشکیل فدراسیونی بر مبنای استقلال کامل از حزب سوسیالیست و سایر جریان ها و نیروهای ضدسرمایه داری را ارائه می دهیم، نیروهایی که از تداوم و استمرار تاریخی جریان های انقلابی، ‌آزادی خواه، اکولوژیست های رادیکال و فعالین اجتماعی و جنبش اتحادیه های کارگری و غیره مطمئن باشند.
این امر ضرورت شکل دهی به یک ابزار مستقل را یادآوری می کند. این همان چیزی است که چالشی دوگانه برای حزب نوین ضدسرمایه داری ست؛ ایجاد یک گروه نوین ضد سرمایه داری و اتحاد سیاست های ضدبحران، خصوصا با جبهه ی چپ اما فراتر از آن با همه ی آنانی که مخالف سیاست های ریاضتی هستند.
فرانسوا سابادو از اعضای رهبری حزب نوین ضدسرمایه‌داری (NPA) است و کریستینا پوپن سخنگوی این حزب است.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: